Legislatíva a detektívne služby

 

Ak ste si mysleli, že súkromní detektívi sú tak tajní, že ich činnosť je nezákonná mýlite sa. Všetky detektívne služby sú vykonávané v zmysle legislatívy, podľa zákona 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti. Detektívna činnosť spadá pod bezpečnostnú službu, je jej najcitlivejším druhom. Každá detektívna kancelária musí mať licenciu na detektívnu činnosť- kritériá sú nastavené veľmi prísne. Bezúhonnosť, odborná spôsobilosť a čistý trestný register je nevyhnutnosťou.

 

Detektívna činnosť sa vykonáva skrytou formou a kladie veľký dôraz na dôvernosť informácií a dokumentov objednávateľa, keďže umožňuje zasiahnuť do osobných záležitostí. Taktiež, sme viazaní mlčanlivosťou, čo znamená, že získané informácie môžeme povedať iba osobe, ktorá si naše služby objednala alebo písomne poverenej osobe.

 

Súkromné detektívne kancelárie môžu získavať dôkazy a použiť ich pred súdom. Spolupracujú s právnikmi a políciou. Veľa súkromných detektívov má dlhoročnú prax z polície. Podľa zákona súkromný detektív nesmie používať prestrojenie ani sa nesmie vydávať za iné osoby.

 

Detektívne služby podliehajú legislatíve a snažia sa ju chrániť. Či už ide o majetok, ktorý je predmetom zmluvného plnenia (kúpa, predaj, poistná udalosť, poskytovanie hypotekárneho úveru, leasing, dedičské konanie, rozvodové konanie a podobne), alebo majetok, ktorý bol získaný protiprávnym konaním. Vieme preveriť pravosť a pôvod motorového vozidla, kedy zisťujeme prípadnú krádež, nehodu, pravosť stavu kilometrov a podobne.

 

Ochrana zákona znamená ochranu Vás, čiže našich zákazníkov. Preto pre Vás získame informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, alebo informácie o dlžníkoch, či sú vlastníkmi alebo užívateľmi hnuteľného a nehnuteľného majetku, akým spôsobom s ním nakladajú alebo, či v čase pohľadávky nepreviedli majetok na inú osobu.

 

Ochránime aj Vašu firmu, získame údaje o prípadnom protiprávnom konaní, ohrozujúcom obchodné tajomstvo zamestnancami, spoločníkmi, konateľmi alebo partnermi obchodných spoločností.

 

Vy ste naša priorita.